facebook
เจริญโภคภัณฑ์ภัคพล งามลักษณ์บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยมีคุณภัคพล งามลักษณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารอาวุโส เป็นตัวแทนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโยลันดาในฟิลิปปินส์ (13 พฤศจิกายน 2556)